• 1

    Hliníkové stožáry

    Hliníkové příhradové stožáry se vyznačují velmi nízkou hmotností a vysokou tuhostí a pevností konstrukce
  • 2

    Volně stojící věže šířky 42 cm

Mantis - Informace

Maszt 3 metrowy stawiany na dachu

Budowa masztu do h=3m na dachu budynku nie wymaga zgłoszenia. Według art.30 Ustawy – Prawo Budowlane maszt taki nazywany jest" urządzeniem o wysokości poniżej 3m na obiektach budowlanych". Zatem wysokość masztu liczona jest razem z anteną będącą jej częścią składową.

Maszt powyżej 3 metrów stawiany na dachu

Budowa masztu powyżej 3 m na dachu budynku wymaga złożenia wniosku „zgłoszenie robót budowlanych” we właściwym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta z wyszczególnieniem parametrów urządzeń nadawczo odbiorczych. W wymienionych instytucjach zwykle znajdują się gotowe formularze. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
Do zgłoszenia należy dołączyć „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” lub zgoda właściciela budynku (np.: umowa, można pobrać Szablon umowy o dostęp do budynku dla operatorów telekomunikacyjnych ze strony: www.uke.gov.pl) oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki.

Przy budowie masztu powyżej 10m dodatkowo wymagane jest dołączenia firmowych rysunków konstrukcyjnych zakupionego masztu i ewentualnie obliczeń wytrzymałościowych (przesyłamy projekty pocztą na prośbę klienta).

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. Zgłoszenia, o którym należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót. Do wykonania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Zgłoszenie jest bezpłatne. W przypadku zwrotnej pisemnej odpowiedzi opłata skarbowa wynosi 17zł. Jeśli budynek jest zabytkowy, czasami wymagana jest także zgoda Wydziału Ochrony Zabytków.

Pomocna strona: www.teleprawo.net/dostep-maszt-budowa.htm

Maszt stawiany na gruncie

Budowa masztu na działce budowlanej wymaga złożenia wniosku o „pozwolenie na budowę” zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 27 Prawa Budowlanego pozwolenia ( „wniosek o pozwolenie na budowę” )